Vážené poslankyne a poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

Ako vymenovaní členovia a členky odborných komisií FPU sme znepokojení pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Romana Michelka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Členstvom odborných komisií FPU sme sa stali na základe nominácií z radov odbornej kultúrnej obce, voči ktorej cítime záväzok a zodpovednosť pri výkone tejto funkcie. Odborné komisie FPU ročne vyhodnotia cca 5000 žiadostí o dotáciu, čo pri priemernom rozsahu žiadosti cca 10 normostrán (vrátane príloh), znamená 50 tisíc normostrán textu. Sú to hodiny a hodiny náročnej a finančne podhodnotenej práce, ktorú robíme, pretože nám záleží na tom, aby boli z obmedzených verejných zdrojov podporené tie najkvalitnejšie projekty. Nie vždy sa zhodneme a zasadnutia odborných komisií sprevádzajú dlhé a často konfrontačné diskusie. To je však podstatou demokratického a nezaujatého systému redistribúcie verejných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh poslanca Michelka má presadiť, aby odborné komisie získali status poradného orgánu Rady fondu. V nej, ako v hlavnom rozhodovacom orgáne Fondu, bude osem členov z trinástich menovaných ministrom alebo ministerkou kultúry bez návrhu. V praxi to znamená, že práca pri hodnotení projektov, ako i odborný kredit hodnotiteľov*iek, môžu nakoniec legitimizovať svojvoľné rozhodnutia Rady, s ktorými sa nemusia stotožňovať. Alebo že bude táto práca úplne zbytočná.

Vnímame nutnosť zlepšovať niektoré prvky vo fungovaní FPU. To je ale prirodzenou súčasťou fungovania každej relevantnej inštitúcie, ktorou FPU nepochybne je. Cieľom návrhu poslanca Michelka je však transformovať odborný a nezaujatý mechanizmus redistribúcie verejných zdrojov na štátny, či ministerský. Je to dvojsečná zbraň, ktorá sa s ďalšou vládou môže obrátiť proti žiadateľom a žiadateľkám z okruhu poslanca Michelka, pre ktorých sa podľa vlastných slov snaží nastoliť spravodlivosť. My však tento návrh odmietame z principiálnych dôvodov. Rovnako ako ďalšie návrhy z rezortu SNS je totiž pokusom, ako limitovať, či v tomto prípade znefunkčniť možnosti občianskej a odbornej participácie na správe vecí verejných a nahradiť ich straníckymi mocenskými rozhodnutiami „zhora“.
Odmietame robiť odborné alibi rozhodnutiam Rady a akceptovať úlohu bezmocného komparzu.

Pozmeňujúci návrh poslanca Michelka je pre nás neakceptovateľný a nezlučiteľný s naším ďalším pôsobením v odborných komisiách FPU.

Apelujeme na Vás, aby ste hlasovali PROTI pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Romana Michelka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, 17. 4. 2024